Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
21.07.2012 10:50 - В помощ на студентите – Как се пише дипломна работа?
Автор: tota Категория: Лични дневници   
Прочетен: 19542 Коментари: 15 Гласове:
24

Последна промяна: 25.08.2012 22:34

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg

В помощ на студентите – Как се пише дипломна работа?

 В последно време мои приятелки ме занимават с възникнали проблеми при разработването на  дипломна работа от техни близки - студенти. Осмелявам се да публикувам последователно моя разработка от преди доста  време, писана като курсова работа. Надявам се да послужи на  студентите,  на които им предстои писане на дипломна работа. Не претендирам за изчерпателност на материала. Освен това всяко висше учебно заведение има свои изисквания, с които студентите трябва да се запознаят и спазват.

 

Курсова работа на тема:

Как се пише дипломна работа

 

 

І. Дипломната работа – форма на държавен изпит

 

1.      Последователност при разработване на дипломна работа

1.1.  Избор на тема

1.2.  Подаване на молба до катедрата

1.3.  Среща с научния ръководител

1.4.  Определяне на обекта на изследване или на базата за преддипломна практика на студента, свързана с разработването на дипломната работа.

1.5.  Работа в библиотека

 2. Следващи стъпки по организацията за написване на дипломната работа

 2.1. Разработване на тезисен вариант на съдържанието на дипломната работа

                2.2. Разработване на проект за провеждане на самостоятелно проучване, изследване по темата

2.3. Провеждане на социологическото или друго изследване

2.4. Написване на дипломната работа

3. Структура на дипломната работа

 І. Дипломната работа – форма на държавен изпит

 

Законът за висшето образование постановява в член 45, че обучението във ВУЗ завършва за първа степен – бакалавър и втора степен магистър с държавен изпит или със защита на дипломна работа. Държавният изпит е устна форма, а дипломната работа – писмена.

      Дипломната работа представлява писмена разработка на студентите – дипломанти върху тема, избрана от тях, утвърдена от катедреното ръководство и разработена под научното ръководство на преподавател от катедрата.

      Написването на дипломната работа е творчески етап от обучението на студентите. Тя се пише продължително време и предполага старание, сериозно отношение и задълбочено научно проучване.

      Цели – чрез дипломната работа студентите доказват, че по време на следването са получили определен обем теоретични знания и практически умения и че могат:

- да анализират проблеми от живота;

- да разработват, провеждат, обработват и анализират резултати от различни видове изследвания във фирми, предприятия, учреждения, институции и др.

- да използват различни техники и процедури при изследването;

- да правят анализи и обобщения върху първични официални документи на фирми, предприятия, учреждения и др. и формулират изводи и препоръки и обосновават свои предложения;

- да използват в необходимата степен научните методи;

- да изградят сами структурата на научната разработка, да определят обема на въпросите и да защитят своите разбирания през периода на обучение, както и своя творчески труд;

- да ползват научна литература, официални нормативни документи и друга специализирана литература;

- да правят необходимите връзки между знанията, придобити от различни дисциплини, изучавани в университета

2.      Последователност при разработване на дипломна работа

Разработването на дипломната работа представлява система от правила, определящи последователността от действия за постигане на целите, които си поставя студентът. Тези правила са следните:

            - избор на тема от зададените;

            - подаване на молба в катедрата за одобряване на темата

            - среща с научния ръководител: окончателно конкретизиране на темата, целите и задачите на дипломната работа, разработване на примерен план за структуриране на темата

            - определяне на дейностите, свързани с преддипломната практика на студента за проучвания, свързани с написването на дипломната работа

            - работа в библиотека – изготвяне на библиографска справка с необходимата литература, проучвателна и събирателна дейност

            - разработване на тезисен вариант на дипломната работа

            - разработване на проект за научно изследване (социологическо, маркетингово, психологическо и др.) Уточняване на инструментариума – срещи, беседи, проучвания и др.

            - провеждане на изследването, обработка на емпиричната информация, анализ на резултатите

            - написване на дипломната работа

2.1.  Избор на тема

Право на всеки студент дипломант предпочел писмения пред устния държавен изпит е самостоятелно да избере темата за дипломната работа. Катедрата предлага примерен план на теми за дипломни работи в областите на изучаваните учебни дисциплини, който служи ориентир на студента. Правилно е темата за дипломна работа да бъде продължение на разработваните от студента теми за курсови или други проекти по специализираните научни дисциплини във втори, трети и четвърти курс на специалността, която се изучава.

Възможно е дипломантът да има предпочитания към темата, която е обект на непосредствената му работа в институция.

Допустимо у студентът да е получил предложение за разработване на дипломен проект, с който да кандидатства за определена длъжност. Всички мотиви на студента дипломант могат да се приемат за основателни. За да се избегне формалността на писане на дадена тема или опасността да бъде използван от научния си ръководител напоследък в излязлата литература в тази област се посочват правила, а именно:

-                                      темата да отговаря на интересите на дипломанта (да бъде свързана с положените изпити, с неговите политически, културни или религиозни възгледи);

-                                        необходимите извори да бъдат откриваеми, т.е. материално достижими за дипломанта

-                                        материалите да бъдат „смилаеми” т.е. духовно достижими за дипломанта

-                                        методологическата рамка на изследването да отговаря на образователното ниво и опита на дипломанта

Можем за добавим и едно пето правило – научният ръководител за бъде точно този, който е най-подходящ[1].

 2.2.   Подаване на молба до катедрата

Молбата се адресира до ръководителя на катедрата със свободен текст, в който се иска одобряване на темата. Посочват се предпочитана тема и мотивите, от които се ръководи дипломантът за нейния избор.

Молбите се разглеждат и одобряват от катедрения съвет. Избират се научни ръководители в зависимост от научно - професионалната дейност на преподавателите от катедрата. За теми извън профила на катедрата, могат да бъдат поканени преподаватели от други катедри.

         2.3.   Среща с научния ръководител

След одобряването на темата и назначаването на научния ръководител се провежда среща с него, на която се разглеждат следните въпроси – конкретизиране на темата, уточняване на целите и задачите, които се преследват в дипломната работа, избор на вида на изследването, проучването, което ще се провежда ако темата го изисква, уточняване на обекта на изследване, разработване на примерен план за структуриране на темата.

2.4.  Определяне на обекта на изследване или на базата за преддипломна практика на студента, свързана с разработването на дипломната работа.

За всеки ВУЗ изискванията за определяне на базата и преддипломната практика са различни. Така например, за специалност Икономика на индустрията в УНСС – София в продължение на три години в рамките на месец през лятото се провежда практика по различни въпроси в утвърденото звено; за специалността Икономическа социология преддипломният стаж та студентите от четвърти курс е 40 дни. Изискванията към студентите на този ВУЗ са практиките да завършват с написването на курсова работа. По този начин те имат възможност подробно да изучат обекта, фирмата, предприятието, за което в четвърти курс ще проведа изследване за написване на дипломната работа. В годините на прехода, поради необвързаност на подготвените кадри с тяхната реализация в практиката и поради конфиденциалност на информацията на съответните звена, фирми и други много трудно се намират обекти, където да протече пред дипломната практика. Това е проблем, който трябва да бъде решен ниво министерство – МОН, МТСГ, Министерство на икономиката и т.н. Студентите дипломанти от задочно обучение използват местоработата си за своя експериментална база.

2.5.   Работа в библиотека

 

След уточняване на темата, нейната структура в работен вариант и обекта на изследването, студентът дипломант трябва да се насочи към работа в библиотеката. Може да се ползва университетската библиотека, а така също и НБ „Иван Вазов” конкретна за град Пловдив. Може да започне самостоятелно работа по научно информационното осигуряване на дипломата. Може да ползва помощ от консултантите към библиотеката, може да подаде заявка да му бъде изработена библиографска справка от научния отдел към библиотеката срещу заплащане. Необходимо е да потърси законовата и нормативно уредба по разглеждания проблем, монографии, студии, статии, публикации в периодичния печат, които са свързани с разглежданата проблематика. След преглеждането им, изготвя библиографска справка, изготвя ксерокопие на необходимите материали, конспектира части от депозитната литература, цитати, които ще подпомогнат цялостната му работа.

            Справочно библиографското издирване на необходимата информация става чрез каталози, картотеки и справочно информационни издания. В НБ „Иван Вазов” на разположение на читателите са азбучен каталог по имена на авторите на български и руски език, систематичен каталог по проблеми на научното знание на български, руски и западни езици и каталог на периодичния печат.[2]

             На скоро създадената компютърна система и обработената налична литература дават възможност за по-бърз достъп да необходимата информация. Освен каталозите и картотеките, библиотеката разполага и със справочно информационни издания, а именно речници, информационни бюлетини, библиографски издания и др., които могат да бъдат в помощ на дипломанта.

             При изработването на библиографската справка трябва да бъдат спазени следните правила и изисквания:

                         -                                        да бъде насочена строго тематично;

-                                        да включва фундаментални и нови заглавия на научни публикации

-                                        да са описани правилно съгласно библиографските стандарти

-                                        да са подредени по азбучен ред

-                                        на първо място се подреждат заглавията на кирилица в азбучен ред и след това на латиница

 Освен това е необходимо да се знае съкратеното библиографско описание на научната литература съгласно БДС за библиографско описание. Основните елементи на съкратеното библиографско описание са следните:

За книги, монографии и др. – автор, наименование на книгите, место издаване, година на издаването, страница;

За статии от списание: автор, наименование на статията, име на списанието, номер по ред, страници;

За материали от вестници – автор, наименование на статията, име на вестника, година, месец, брой и страница

За статии, студии, отделни глави от сборници от научни конференции, учебници и др.: автор, наименование на изданието, статията и страница

За постановления и други нормативни документи: наименование, место издаване, месец, година на издаване, име на издателя, страница

Оформянето на писмената тематична библиографска справка трябва да е групирано по видове материали, след това азбучно по автори, систематизирана по под теми, хронологично групирана, по вида на публикациите, по източници и др. Може да включва обяснителни бележки, които да придружава списъка, а така също и отбелязване на библиографските указатели, писмени справки, обзори на темата.3]

             Съставянето на библиографската справка по темата е важно условие за разработването на дипломната работа, тъй като студентът дипломант не може да я напише, без да познава вече написаното по този въпрос, без да е наясно в каква степен изследваният проблем е познат на научния съвет и без да направи подходящ и правилен подбор на това, което ще използва от публикациите в своята дипломна работа. Важно условие да не „потъне” в големия брой източници, поради което се налага да се ограничи в рамките на даден период на изследванията или пък на извести имена на автори работили по изследваната проблематика.

Следваща стъпка е заемането на литературните източници от библиотечния фонд, което става с заемна бележка, в която се оказва сигнатурата, автора, заглавието, годината на издаването, читалнята, ако се ползва в читалня или за домашен прочит. Някои от заглавията могат да бъдат потърсени и в свободния достъп на библиотеката.

След получаването на съответните литературни източници се пристъпва към четене и подбор на нужната информация. Това става чрез конспектирането. По своята същност то представлява стегнат, сбит преразказ на научните иде на авторите на четените първични документи. Конспектирането трябва да става при спазването на следните правила и изисквания: прецизност и точност при предаването на авторските тези; строго придържане към научния текст и понятийния и категориален апарат, с който работи авторът. Задължително и добросъвестно цитиране на ползваната литература с цел да не се допуска кражба на интелектуална собственост. Обикновено конспектите водим в специална за целта тетрадка. В началото на страницата отбелязваме името на автора, названието на произведението, издателството, година на издаване. След това преразказваме съдържанието, а след натрупване на опит можем да прибегнем и до отбелязване на собствени мисли и разсъждение по дадения проблем. Това става най-лесно като разделим листа на тетрадката на две половини – в едната конспектираме дадено произведение, в другата записваме собствени разсъждения или такива на други автори. Разбира се всеки студент избира начина на записване, стига то да е удобно. Цитатите се записват дословно и когато се посочват в дипломната работа се поставят в кавички. Пресъздава се точно оригиналният текст и под линия се посочва авторът. Възприет е и друг вариант, след цитата в скоби да се посочи авторът, заглавието, и страницата.

Следва продължение

 

 [1] Умберто Еко Как се пише дипломна работа, ИК „Александър Панов” 1999, с. 22

[2] Пътеводител на каталозите в НБ „Иван Вазов” Пловдив 1987 г.

[3] Митрани П. Справочна библиографска и информационна работа в библиотеката, Наука и изкуство С., 1982 стр. 227 - 231Гласувай:
24
1. mt46 - Поздрав, Ати!
21.07.2012 11:15
Аз сам си написах дипломната работа и имах отличен...
Лек ден!
цитирай
2. tota - 1. mt46 - Аз сам си написах дипломната работа и имах отличен...
21.07.2012 11:26
Марине, и аз сама написах дипломната си работа, също като теб. И все пак мисля, че има доста промени от преди. Научните ръководители подхождаха сякаш с по - голяма отговорност, а и ние бяхме други.
цитирай
3. gocho52 - Здравей,Ати!
21.07.2012 11:30
Ще ти кажа тихичко...
Няма да правя дипломна работа, но благодаря!
цитирай
4. tota - 3. gocho52 - Няма да правя дипломна работа, но благодаря!
21.07.2012 11:41
Георги, но имаш други интересни занимания, нали?

цитирай
5. megg - Когато ...
21.07.2012 13:05
Когато темата отговаря на интересите, когато проблемите провокират дипломанта да търси, открива, твори ... няма как да не се справи - така си мисля. Но е хубаво, когато има кой да му покаже пътеката ...
Ати, здравей! :))
цитирай
6. brym4ence87 - Полезно инфо!
21.07.2012 13:06
На мен обаче ще ми се наложи не точно да пиша ;-) Весел уикенд!
цитирай
7. tota - 5. megg -Но е хубаво, когато има кой да му покаже пътеката ...
21.07.2012 13:20
Здравей, Мег! Научният ръководител трябва да е на мястото си и да работи отговорно със студента, учейки го и подпомагайки го. Студентът трябва на всяка цена да е мотивиран.
Слънчев, морски ден, Мег!

цитирай
8. tota - 6. brym4ence87 - Полезно инфо!
21.07.2012 13:21
Благодаря за пожеланието!! Каквото ти се наложи - трябва да си на висота!! Няма друг път!!
Усмихнат ден!
цитирай
9. анонимен - Cande: Pozdravi,Ati!
21.07.2012 13:44
Nikoga ne e kasno da nauchim neshto ...

Pozdravi!
цитирай
10. tota - 9. анонимен - Nikoga ne e kasno da nauchim neshto ...
21.07.2012 14:16
Така е! Човек се учи цял живот...
Поздрави!
цитирай
11. stela50 - Здравей, мила приятелко ...
21.07.2012 19:03
Към този постинг определено ще имам сантимент ,
първо ... не помня колко дипломни работи са минали
през ръцете ми, свързани с издирвателска работа
и оформянето на библиографията... И в момента
се занимавам с това ... и не ми остава време да надникна
в любимите си блогове . Второ ... второто е свързано
с изготвяне на правилника... А третото е може би
най- вълнуващото -- имах честта да слушам лекциите
лично на д-р Пенка Митрани по справочно - библиографска
работа ... Благодаря ти , че ми спомни за нея - една фина
и високо ерудирана жена, прекрасен човек и преподавател .
Много хубава идея, чудесен постинг !

цитирай
12. kalin8 - Привет!
21.07.2012 20:30
Нямам вече такива задачи... Но идеята ти е добра!
Б.
цитирай
13. tota - 13. stela50 -Много хубава идея, чудесен постинг !
22.07.2012 07:36
Благодаря, Танечка! Поднесено в по кратка формат може би ще е полезно за любознателните и тези, на които предстои да пишат дипломна работа.

Хубав ден!
цитирай
14. tota - 14. kalin8 - Нямам вече такива задачи... Но идеята ти е добра!
22.07.2012 07:39
Привет, Борисе! Надявам се да съм полезна някому.
Хубав ден!
цитирай
15. tota - Още едно интересно заглавие
03.12.2012 23:35
Алгоритъм на дипломния проект. Учебно помагало
Автор:
Цветкова, Милена
Дипломният научноизследователски проект завършва подготовката на специалиста в образователно-квалификационните степени “бакалавър” и “магистър” и показва неговата готовност да решава теоретични и практически задачи. Дипломният проект е самостоятелно научно изследване, в което е необходимо авторът да покаже специализирани знания, ниво на информационно-търсеща и научно-организационна култура, умения за самостоятелен анализ, за формулиране на изводи и обобщения и за поднасяне на научни новини. Целта на настоящото помагало по дисциплината “Писане на дипломен проект и работа с източници” е да въведе студентите в методиката и практиката на писменото научно изследване. По време на обучението всеки студент има възможност реално да прилага трайните си теоретични знания по специалността, да добие умения за формулиране на теза, за очертаване на проблемно поле, за проучване на информационни източници и тяхното организиране, за избор на подходящ методологичен инструментариум, за прецизно техническо оформяне на научен текст и готовност за публикуване. Отделя се особено внимание на принципите на научната добросъвестност и научната – авторска и рецензентска етика. В предстоящото изложение ще бъде очертан алгоритъма по реализацията на авторски дипломен проект и ще бъдат представени основните изисквания при написването на студентска дипломна работа. Те са формулирани на основата на опита на няколко страни: Германия, Франция, САЩ, Полша, Русия и разбира се на България. Много от тези изисквания са препоръчителни, но някои се основават на стандарти, които трябва да се спазват до най-малката подробност. Спазването на стандартите БДС и ISO е критерий за висок професионализъм, за експертна подготовка и гарантира добра интерактивност и конвертируемост в международна научноизследователска среда. Януари 2005 г.
цитирай
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: tota
Категория: Лични дневници
Прочетен: 10924146
Постинги: 1322
Коментари: 16809
Гласове: 67858
Архив
Календар
«  Декември, 2022  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031